tekno inform web site 2002
denne er tom
tekno inform. økonomi og logistikk i samspill
utvidet horisont
Forsiden Om Tekno Inform Nyheter Kundecase Verktøy |     Logistikk-linker denne er tom
denne er tom

Tjenester
Tekno Inform utfører tjenester innen økonomi, logistikk og vareforsyning - spesielt med tanke på endringer i større organisasjoner.

Noen utvalgte cases presenteres her, som eksempel på helhetssyn og bredde i tjenestetilbudet.

Til forskjell fra konkurrenter, kan vi dokumentere gevinstene på samtlige prosjekter vi gjennomfører - også i etterkant!!!

3.parts forhandlinger og kontrakter
Bedriften har bidratt i en rekke forhandlinger innen transport, varekjøp samt utstyrleveranser med IT koblet til eksisterende systemer. Dette er mindre cases og opptil 200 tilbydere.

3.partsrollen er gjennomført slik at har åpnet seg helt nye muligheter i forhandlingsfasen. Naturlig nok er det oppdragsgiver som har oppnådd mest, men også leverandør har sett nytteverdi og at det har blitt skapt win-win situasjoner.

Bedriften har for flere kunder utarbeidet avtaler og standardkontrakter som er blitt godt mottatt, spesielt siden de "små ting" som kan bli vesentlige, har vært omfattet.

At avtalene har vært robuste, har vist seg gjennom en rekke kundetilfeller i etterkant.

Produksjon og distribusjonsmønster
Bedriften har foretatt en analyse av distribusjonsmønster for en fiskeforprodusent, i samarbeid med MA-consult. Kundene er lokalisert langs kysten fra vestlandet og nordover. Transport er hovedsaklig båt, innleid på ulike kontraktstyper. Basert på leveringsfrekvenser, kundestruktur, sikkerhet i forsyningskjeden, og forventede kostnader, ble foreslått kraftig reduksjon i antall lagere. Dette har styret nå vedtatt.

Distribusjonsmønster Skandinavia
Bedriften har foretatt en analyse av distribusjonsmønster for å dekke Skandinavia på effektiv måte, mht kostnader og leveringstider.

Grossist og distribusjon
Tekno Inform har bistått en landsdekkende grossist med gjennomgang og endring av distribusjon. Kundene setter store krav og skal ha varer levert fra Oslo til hele Sør-Norge og Trøndelag innen 16 timer > mere

Dagligvaregrossist
Som et resultat av bred praksis fra produsent, importør og leverandør til bransjen, har Tekno Inform bistått en av de 4 store dagligvare-grossistene i organisering av vareflyt, optimalisering og kvalitetshevende tiltak.

Et av oppdragene har vært optimalisering av varevei med analyse av nærmere 250 leverandører og 10.000 varer, for å finne ut økonomisk mest lønnsom varevei, direkte levert eller via samlastlager. Som parametere var bl.a. transporttariffer, utnyttelse av mål/vekt på alle transportbærere, reduksjon av luft, utnyttelse av ledig kapasitet. Oppdraget ble utført i nært samarbeid med organisasjonen og resultatet var tiltak som ble gjennomført til en besparelse på 8 mill.kr/år.

Et annet oppdrag har vært utarbeide et forslag til standard logistikkavtale, hensyntatt oppdragsgivers og leverandørs forutsetninger. Resultatet beskriver avtalt kvalitet innen flere områder, og konsekvenser dersom dette ikke oppnås.

En aktivitet var innen bruk av paller som transportemballasje. Verdien av disse utgjør 2-3% av varestrømmen, og mangelfulle rutiner kan ha stor økonomisk effekt. Resultatet ble nye driftsrutiner, samt et palleregnskap som er i bruk flere steder. For mer info om Pallreg®2.0, vennligst følg denne linken

Robuste prosedyrer
Bedriften har bidratt med kvalitetshevende tiltak mange steder. Ved siden av ansvar for ISO-sertifisering, systemer for å forenkle håndtering og rapportering av driftsavvik i store bedrifter, oppfølging av leverandøravvik, målingssystemer og nøkkeltall, motivasjon til riktig arbeid første gang etc.

denne er tom
denne er tom

Bedriftsanalyser
Dette er en effektiv måte for ledelsen å skaffe beslutningsunderlag.

I flere bedrifter er gjennomført bedriftsanalyser som har tatt for seg informasjon- og vareflyt i hele verdikjeden, fra bedriftens leverandør til dens kunder. Økonomisk effektive tiltak krever beskjeden innsats fra toppledelse, bygger mye på interkompetansen i bedriften, og gir gode resultater i løpet av bare 10 virkedager.

Resultatene har vært prioriterte tiltak utfra hvordan bedriftens nøkkelpersoner selv vurderer dette sammen med erfaringer fra andre og lignende bransjer. Ulike alternativer presenteres sammen med konsekvens for regnskapsmessige nøkkeltall flere år fremover. > mere

IT og rutiner
En landsdekkende importør/grossist ønsket å forbedre sin bruk av et nylig anskaffet IT-system. Tekno Inform bisto med nye rutiner og bruksmåter, på hovedkontor og salgskontor utover hele landet. Samtidig ble etablert måltall for oppfølging av forbedring.

Resultatet er at bedriften nå har redusert sine kostnader gjennom færre anskaffelser og lavere lager samtidig som leveringsevnen til sine kunder har øket.

Supply chain hos produsent, eksportør og importør
Hovedansvar for gjennomføring i forbindelse med norsk bedrift som i løpet av 3 år utførte omfattende endringer innenfor supply-chain (forsyningskjeden). Noen highlights: reorganisering av innkjøp og logistikk, tettere oppfølging av leverandører og dialog om prognose, færre administative ledd og færre lagere, tettere kobling mellom marked, prognose og planlegging, effektivisering produksjon, nytt styringssystem (SAP), nytt lagerbygg. Samtidig ble utgående transport reforhandlet, og sammen med forbedret bruksmåte, ble transportkostnadene redusert 35%(!).

For bedriften gav dette reduserte direkte kostnader (innkjøp, svinn, produksjon, transport), lavere lagerkostnader (kapitalbinding, ukurans), forbedret leveringsevne til kundene (kortere reaksjonstid, høyere servicegrad).

Kundenes tilfredshet medførte at bedriften kunne opprettholde og forbedre sine markedsandeler i Norge og utland, noe som medvirket til øket salg og ytterligere bedret økonomi.

denne er tom

denne er tom
din trygghet er viktig for oss!

se vår policy omkring etikk og kundenes bedriftsinterne forhold