tekno inform web site 2002
denne er tom
tekno inform. økonomi og logistikk i samspill
nye muligheter
Forsiden Om Tekno Inform Nyheter Kundecase Verktøy |     Logistikk-linker denne er tom
denne er tom

Nyheter
På denne siden presenteres noen nyheter om oppdrag Tekno Inform utfører eller andre ting som kan ha allmen interesse.

Reduksjon fra 70.000 varenummere
To bedrifter innen faghandel har slått seg sammen, og har nå 70.000 varenummere på lager (SKU). Dette er nærmest et uoverkommelig antall for både produktsjefer, lager og ordrekontor. Tekno Inform bistår med effektive verktøy og metodikk for redusere antallet. Første utfordring er et verktøy for å tolke hva fritekst skrevet på ulike måter egentlig betyr, slik at varene kan grupperes sammen.

Vurdering av jernbane kontra vei
Tekno Inform har et oppdrag som går på å vurdere bruk av jernbane kontra vei til godstransport. Oppgaven omfatter en markedsundersøkelse blant vel 100 bedrifter. Hensyn som ivaretas er tid, fleksibilitet, frekvens, kvalitet samt økonomi for alle parter. Potensielle forbedringer på bane og tilførselsveier, samt potensielle endringer for å påvirke miljøriktig satsing, inngår.

Warehouse Management løsning
Anskaffelse av nytt WMS-system er en utfordring både m.h.t. behov og igangsettelse. Tekno Inform har bidratt en større distributør med avtaleverk og prosjektoppstart, hvor WMS-systemet skal integreres mot eksisterende IT-systemer. Et sentralt poeng har vært å avdekke sårbarhet, identifisere uklare områder og plassere ansvar, samt sikre aktiviteter som tar tak i dette. Det kunden minst av alt kan akseptere, er å sette i drift et system som i oppstartfasen ødelegger de kritiske vareleveransene til kundene.

Økonomi i utviklingsprosjekt
Bedriften har bidratt en rekke bedrifter i sine utviklingsprosjekter. Vår innsats har vært og er å strukturere disse bedre, samt sikre posisjonering utad. Vi bidrar også med å sikre finansielt fundament, gjennom godt kjennskap til ulike tiltak og støtteordninger.

Gjennomgang av bedrift
En med godt økonomisk resultat er gjennomgåt for å se på ytterligere forbedringsområder. En oversikt over nåsituasjon med nøkkeltall, forslag til fremtidige mål samt en rekke forslag til strategiske forbedringsområder ble resultatet. Alerede etter 2 måneder, er en del av disse gjennomført med godt resultat. Bedriften er i ferd med å styrke seg ytterligere.

Evaluering av endringsprosjekt
For kunde er gjennomført etterfølgende evaluering av endringsprosjekt, med tanke på reduksjon av interne spenningsforhold. Resultatet ble en rekke tiltak basert på medarbeidernes egne forslag, som har vist seg forholdsvis enkel å gennomføre i praksis.

Benchmark
For kunde foretas bedriften foretar en sammenligning av funksjoner i Norge og Sverige. Fokus vil være kostnader og ytelse, analyse av forskjeller, vurdering av tiltak for forbedringer.

Distribusjon og lagerstruktur
Bedriften har foretatt en analyse av distribusjonsmønster og lagerstruktur for en fiskeforprodusent, i samarbeid med MA-consult. Bedriftens styre fulgte anbefalingene.

Distribusjonsmønster Skandinavia
Bedriften har foretatt en analyse av distribusjonsmønster for å dekke Skandinavia på effektiv måte, mht kostnader og leveringstider. Kunden vurderer nå de ulike alternativer.

Kundeservice og ordreanalyse
For en norsk landsdekkende produsent og importør ble gjennomgått distribusjon og ordre. En av prosjektene gjennomført er samling av ordrekontor i Norge, samt etterfølgende evaluering av oppnådde resultater.

Arealplanlegging sykehus
Bedriften har deltatt i en prosess med å logistisk vurdering av arealiar ifm. sykehusutbygging. Formålet har vært å vektlegge logistiske hensyn tidligst mulig i planprosessen. Noen stikkord er brukerbehov, kost / nytte, 5-års plan, erfaring fra andre, nye metoder i sykehus, kobling til primær og sekundærtjenester mm.

Logistikk-controlling - miniseminar
Tekno Inform har i samarbeid med MA-Consult gjenomført en serie miniseminar med fokus på effektivisering,

Noen stikkord er hva kan oppnås innen styrbarhet, differensiering, jevnhet i forbruksmønster, prioritering av produkter - og ikke minst - hvordan nås gevinstene raskest.

Fig. Oversikt som forenkler reduksjon av varelageret

Til hjelp anvendes et tyskutviklet verktøy FAST/Log, som gir "dashboard-løsninger" og oversiktlige grafer på nivåene bedrift, avdeling, varegruppe og enkeltartikler.

denne er tom
denne er tom

Sårbarhetsanalyse
IT og større effektivitetskrav gjør konsekvensen ved uhell og skader gradvis større. En sårbarhetsanalyse avdekker konsekvensen, sannsynligheten, mulighetene til å sikre seg i forkant, og prioriterer utfra kost/nytte.

Tekno Inform har gjennomført en sårbarhetsanalyse logistikk, som også har inkludert en logistisk helsesjekk - tanken er at logistikk og vareforsyning er svært sentralt for bedriftens overlevelsesevne.

Dette har resultert i strakstiltak, en del tiltak på lengre sikt, samt gitt verdifullt bidrag til viktige strategiske veivalg fremover.

Supply Chain Management
Området supply chain management er kommet kraftig i fokus som begrep. Dette handler om å effektivisere leveringskjeden fra sin leverandørs leverandør til sin kundes kunde, slik at alle ledd vinner på kostnader, tid og kvalitet. Dette krever effektiv utveksling av informasjon om kundebehov, avvik og tiltak - ofte støttet av nye teknologiske løsninger.

Gjennomførte prosjekter gir idéer til tiltak og metodikk for å lykkes  > mere.
Infoflyten kan visualiseres enkelt > mere.

Våre hovedpunkter fra SCM-dagene 2004 > mere.

En modell for beskrivelse av leveringskjeden og standardisert ytelsesmåling, finnes i SCOR-modellen. Dette forenkler sammenligning og beskrivelse, og gir fokus på forbedringspotensialet. Flere større tar nå i bruk denne modellen > mere

Grossist og distribusjon
Tekno Inform har bistått en landsdekkende grossist med gjennomgang og endring av distribusjon. Kundene setter store krav og skal ha varene levert fra Oslo til hele Sør-Norge og Trøndelag på 16 timer (!).

Utgangspunktet for oppdraget var kostnadsøkninger på 4-10% og helt opp mot 40%. Resultatet er blitt at økningene er uteblitt eller redusert til et minimum. Bedriften holder nå på med tiltak som vil i løpet av våren vil gi en reduksjon i kostnadsbruk i stedet for en kraftig økning.

Noe av nøkkelen har vært nært samarbeid med oppdragsgiver, kunnskap om marked og muligheter, samt evne til foreta de rette grep for å oppnå resultater.

Bedriftsanalyse
Gjennomgang hos middelstor importør for å avdekke potensialer for forbedring innen vare- og informasjonsflyt. Også vurdert metoder og motiverende tiltak for redusert sykefravær.

Innføring lagerautomater, IT-integrasjon
Et nylig oppdrag har vært kontraktsarbeid i forbindelse med innføring av lagerautomater og transportbånd integrert med kundens eksisterende IT-system. Viktig har vært å holde fokus på kundens nytteverdi og behov, også inkludert hva som kan gå galt, opp mot muligheter fra leverandørene.

Noen stikkord: maskiner/utstyr, standard programvare, programvarer tilpasninger, datagrensesnitt, innføringsplan, samt gjennomføring med reell test, test og test.........!

På den annen side, konsekvensene ved feil er omsetningstap på vel 5 mill.kr. pr. dag - da kan man ikke gå på akkord med sikkerheten!

Transport - potensiale 5 - 20 %
Tekno Inform gjennomfører for øyeblikket flere oppdrag innen forbedring av transportbruken. Typisk potensiale 5 - 20 % årlig utover prosjektkostnadene - altså høyst selvfinansierende prosjekter:

- prisnivået handler om kjennskap til transportmarked og bedriftens reelle alternativer, forhandlingsteknikk, og avtaleutforming. Dette kan i seg selv demme opp for hyppige prisøkninger, som vel mange opplever fra NorCargo, Linjegods, Tollpost, Danzas, Posten og de mange mindre aktørene.
- bruksmåte handler om både bedriftsinterne aktiviteter og bedret struktur utfra en samlet kost/nyttevurdering samt eksterne kunderelaterte aktiviteter. Gjennom målrettet informasjon og motivasjon oppnår bedriften store gevinster.

denne er tom

denne er tom din trygghet er viktig for oss!
se vår policy omkring etikk og kundenes bedriftsinterne forhold